اسامی روستاهای مشگین شهر به ترتیب حروف الفبا

این تعداد جمع آوری شده از سایت های مختلفن و لذه ممکن است تعداد از روستاهای در لیست زیر نباشدا

 • ابراهیم کندی (مشگین‌شهر)
 • احمدآباد (مشگین‌شهر)
 • احمدبیگ‌لو
 • ارباب‌کندی
 • ارجق
 • الوچ
 • انار (مشگین‌شهر)
 • اندزق
 • انزان (مشگین‌شهر)
 • اهل ایمان (مشگین‌شهر)

و

 • وراغول
 • ولی‌آباد (مشگین‌شهر)

آ

 • آق‌بلاغ (مشگین‌شهر)
 • آق‌چه‌لو
 • آق‌قاسم‌لو
 • آلنی

ب

 • بارزیل
 • باللوجه‌میرک
 • برج‌لو
 • برک‌چای
 • بلوس
 • بیجق

پ

 • پری‌خان
 • پیرازمیان

ت

 • تازه‌کند (مشگین‌شهر)
 • تبنق
 • تک‌دام

ج

 • جبارلو
 • جبدرق
 • جعفرآباد (مشگین‌شهر)
 • جلایر (مشگین‌شهر)
 • جمال‌آباد (مشگین‌شهر)

چ

 • چپقان
 • چرچ‌لو

ح

 • حاجی‌لو
 • حبش (مشگین‌شهر)
 • حسن‌آباد (مشگین‌شهر)
 • حیدرآباد (مشگین‌شهر)
 • حیق

خ

 • خان‌کندی (مشگین‌شهر)
 • خواجه بلاغ
 • خورشیدآباد (مشگین‌شهر)
 • خرم‌آباد (مشگین‌شهر)
 • خلیفه‌داود
 • خلیفه‌لو (مشگین‌شهر)
 • خنجر (مشگین‌شهر)

د

 • داش‌بلاق‌کندی
 • داش‌کسن (مشگین‌شهر)
 • دوست‌بیگ‌لو
 • دوشانلو
 • دولت‌آباد (مشگین‌شهر)
 • دوه‌چی علیا
 • دده‌بیگلو
 • دستگیر

ر

 • رحیم‌بیگلو سفلی

ز

 • زرگرگلی‌بلاغی
 • زیرزمین (مشگین‌شهر)

س

 • ساربان‌لار
 • ساری‌خان‌لو
 • سهراب‌لو

ش

 • شعبانلو (مشگین‌شهر)
 • شمسیر
 • شیخ‌عظیم‌لو
 • شیخ‌محمدلو

ص

 • صاحب‌دیوان
 • صلوات (مشگین‌شهر)

ع

 • عور
 • عباس‌قشلاقی
 • عرب‌لو (مشگین‌شهر)
 • عصرآباد
 • علی‌آباد (مشگین‌شهر)

ف

 • فخرآباد (مشگین‌شهر)

ق

 • قورت‌تپه (مشگین‌شهر)
 • قوشه سفلی
 • قوشه علیا
 • قولدورکهلی
 • قره‌آغاج (مشگین‌شهر)
 • قره‌آغاج پشته
 • قره‌آغاج چرچیلو
 • قره‌باغلار
 • قره‌چی سفلی
 • قره‌چی علیا
 • قره‌گل (مشگین‌شهر)
 • قره‌لو

ک

 • کوجنق
 • کوربلاغ (مشگین‌شهر)
 • کویچ
 • کرم‌لو (مشگین‌شهر)
 • کلهر (مشگین‌شهر)
 • کلی‌سفلی (مشگین‌شهر)
 • کلی‌علیا (مشگین‌شهر)
 • کنچوبه
 • کنده‌کندی
 • کنگرلو (مشگین‌شهر)

گ

 • گون‌پاپاق علیا
 • گده‌کهریز
 • گللرمحمدحسن
 • گنلوجه

ل

 • لحاق
 • لمبر

م

 • مازافا
 • مویل
 • مجنده
 • مزرعه‌جهان
 • مزرعه‌خلف
 • مشیران
 • مهماندوست علیا
 • میرزاحسن‌کندی
 • میرکندی
 • میزان (مشگین‌شهر)

ن

 • نصیرآباد (مشگین‌شهر)
 • نقدی علیا

ه

 • هفت‌چشمه، مشگین‌شهر

ی

 • ینگجه (مشگین‌شهر)

منابع:

-سی تی پدیا

-ویکی پدیا