بیجق مشگین شهر 6 225x300 - روستای بیجق مشگین شهر (۶)