بیجق مشگین شهر 5 300x225 - روستای بیجق مشگین شهر (۵)