بیجق مشگین شهر 4 300x225 - روستای بیجق مشگین شهر (۴)