بیجق مشگین شهر 3 225x300 - روستای بیجق مشگین شهر (۳)