بیجق مشگین شهر 2 300x225 - روستای بیجق مشگین شهر (۲)