روستای گردشگری بیجق مشگین شهر

بررسی اجمالی موقعیت سیاسی وجغرافیایی روستای بیجق وپیشینه تاریخی روستا

موقعیت سیاسی

طبق آخرین تقسیمات اداری – سیاسی شهرستان مشگین شهر روستای بیجق دردهستان مشگین شرقی ازبخش مرکزی واقع شده است.این روستاازشمال به روستای گیللرمحمدتقی وازطرف شرق به روستای کوربلاغ ازطرف غرب به روستای لگران وازجنوب به دهستان آلنی زادگاه آیت الله مشگینی منتهی میشود.

موقعیت جغرافیایی

روستای بیجق جزوروستاهای کوهستانی بوده واراضی آن بصورت باغ – آبی میباشد.به لحاظ تیپ اراضی زمینهای این روستا جزو واحدهای اراضی درجه یک کشاورزی میباشد.

راه های ارتباطی

روستای بیجق ازطریق یک جاده آسفالته به جاده بین شهری اردبیل – مشگین شهرمتصل میشود.این روستاتاشهرمشگین شهر۱۳کیلومترفاصله دارد وبه روستاهای اطراف خودنیزازطریق همین جاده آسفالته متصل میگردد.

پیشینه تاریخی

روستای بیجق جزوروستاهایی است که پیشینه تاریخی بسیارغنی دارد ازپیشینه های تاریخی این روستامیتوان به مسجدتاریخی (اوچوغ مسجد)-اجاق باغی-قبرستان تاریخی مقانلو-قبرستان امام-تپه چح چح-تپه هایدان و…اشاره کرد.

حومه روستا

در نزدیکی روستای بیجق کارخانه کبریت سازی مشگین شهر قرار دارد که تقریبا یکی از موفق ترین کارخانجات نه تنها مشگین شهر بلکه استان اردبیل می باشد.ایستگاه تحقیقات باغبانی مشگین شهر نیز در این روستا قرار دارد.در ۵۰۰متری روستا کارخانه کارتن سازی جناب آقای صادقی به تازگی شروع بکار کرده است  ، همچنین شهرک صنعتی شماره ۱ مشگین شهر در ۵/۳ کیلومتری روستای بیجق است که در آن کارخانجاتی مثل هانی کابل ، ادوات کشاورزی ، صنایع غذایی حیران ، کیک و کلوچه ، بهنوش سبلان، لبنیاتی نورانی، مهیار سبلان ، سرد خانه علی ترابی و سردخانه قزل سیب و چند کارخانه و کارگاه دیگر  مشغول بکار می باشند و چندین کارخانه و کارگاه دیگر در حال ساخت می باشد. گفتنی است تلفن ثابت شهرک صنعتی از مرکز مخابرات روستای بیجق می باشد.

شناسایی پایه برحسب حوزه نفوذ

روستای بیجق جزوروستاهای منفردمیباشدونیزچون درنزدیکی شهرمشگین شهرقرارداردوبنابراین بیشترمراجعات روستاهای حوزه نفوذ بامرکزمنظومه(شهرمشگین شهر)میباشد.مراجعات اداری ودرمانی وآموزشی ومراجعات زیر بنایی اهالی روستای بیجق ازطریق شهرستان مشگین شهرتامین میگردد.بیشترین ارتباط اقتصادی روستا بامرکزبخش یعنی شهرمشگین شهرصورت میگیرد مراجعات اقتصادی روستای بیجق دردرجه اول باشهرمشگین شهرودردرجه دوم باروستای آلنی میباشد.

ازسوی سازمان مسکن وشهرسازی ارائه شده است که روستای بیجق جزوروستاهای منفرددرنظرگرفته شده است که جزوروستاهای دهستان مشگین شرقی ازبخش مرکزی به مرکزیت دهستان آلنی قراردارد.

روستای بیجق دارای آب آشامیدنی – برق – گازوتلفن میباشدوطرح هادی نیزدراین روستااجراشده است.تیرهای محوطه خیابانها دارای چراغ برق هستندکه باعث نورانی شدن روستای بیجق درشب میشود.

اغلب اهالی روستابه شغل کشاورزی – باغداری ودامداری مشغولندودرکنارفعالیت کشاورزی به دامداری نیزمیپردازند.درروستای بیجق بیش از۱۳هکتارازکل سطح روستابه کاربری مسکونی اختصاص داده شده است که این مقدار۵۰درصدازکل سطح روستاراشامل میشود.

مساحت کلی روستای بیجق ۱۳۰۰۰هکتار است که ۱۰۰۰۰هکتار از آن بصورت آبی و۳۰۰۰هکتار آن بصورت دیم کشت میشود.

بررسی تحولات جمعیتی دردوره های مختلف سرشماری

درسال۱۳۵۵جمعیت روستای بیجق ۷۳۵نفربا۱۲۳خانواروبابعدخانوار۵٫۹۸نفربوده است.

درسال۱۳۶۵جمعیت روستای بیجق ۷۹۴نفرو۱۲۲خانواروبابعدخانوار۶٫۵نفربوده است.

درسال۱۳۷۵جمعیت روستای بیجق ۸۳۴نفرو۱۶۹خانواروبابعدخانوار۴٫۹۳نفربوده است.

درسال۱۳۸۵جمعیت روستای بیجق ۹۱۷نفرو۲۱۹خانواروبابعدخانوار۴٫۱۹نفربوذه است.

درسال۱۳۹۳جمعیت روستای بیجق بیش از۱۰۳۵نفروبیش از۲۹۰خانواروبابعدخانوار۳٫۵۶نفرمیباشد.

آمارهای جمعیتی موجوددردوره های مختلف سرشماری نشان میدهدکه روستای بیجق جزوروستاهای مهاجرپذیردهستان مشگین شرقی بوده است ومهاجرت نیزازاین روستا نسبت به روستاهای همجواربه مراتب کم بوده است.

مناظرگردشگری روستای بیجق

روستای بیجق دارای مناظرگردشگری بی نظیری است که ازجمله آن می توان مناظرگردشگری کپز-مناظرسولی دره-مناظرآلنی چایی و…که سالانه گردشگران زیادی راجذب میکند.همچنین مناظرگردشگری قشلاق تنگ نیزدرفاصله۱۰کیلومتری این روستاقراردارد.

مناظرطبیعی روستای بیجق

روستای بیجق دارای مناظرطبیعی بسیاری است که ازجمله آن میتوان به حسن بک گولی – بلاغ(چشمه) – آنابلاغ – شالی گولی – شرشرو…میتوان اشاره کرد.همچنین رود قره سو روستای آقدرق نیزدرفاصله۱۰کیلومتری روستای بیجق قراردارد.

شهدای روستای بیجق

روستای بیجق۵شهیدبه کشورایران درزمان دفاع مقدس تقدیم کرده است

۱)شهیدقهرمان سهامی

۲)شهیدیوسف عباس پی

۳)شهیداکبرنوروزی

۴)شهیدمحمدحسین زاده

۵)شهیدمحرم واجدی

وزادگاه سردارشهیدرحیم واحدی فرمانده گردان ظفروقائم مقام تیپ ذوالفقار

منابع:

-وبلاگ یاشارنت۱۹۹۲

تصاویر:

-ایمانعلی ایمانی

-وبلاگ یاشارنت۱۹۹۲