علی اصغر ذوالفقاری پزشک نامی مشگین شهر 1 300x300 - دکتر علی اصغر ذوالفقاری پزشک نامی مشگین شهر

دکتر علی اصغر ذوالفقاری خیاوی پزشک برجسته مشگین شهری مشاهیر مشگین شهرپزشکان مشگین شهر بزرگان اساتید نیکوکاران مشکین شهر