تصویر دکتر علی اصغر ذوالفقاری

دکتر علی اصغر ذوالفقاری خیاوی پزشک برجسته مشگین شهری مشاهیر مشگین شهرپزشکان مشگین شهر بزرگان اساتید نیکوکاران مشکین شهر